Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Искра Славчева Мирчева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„ Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (медицинска информатика)"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г
Кандидат:доц. Искра Славчева Мирчева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-261/ 28.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна и Председател на НЖСтановище
Външен членПроф. д-р Татяна Симеонова Иванова,д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. Нонка Георгиева Матева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Асен Петков Петков, д.м.н. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ВМА, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ПлевенСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.09.2018 г. от 14:30 ч. в Заседателната зала на Медицински университет - Варна. ​ ​