Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Мирослав Димитров Маринов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.02.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Патофизиология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноKатедра „Физиология и патофизиология"
Кандидат:д-р Мирослав Димитров Маринов
Тема на дисертационния труд:„Роля на ендоканабиноидната система в поведенческите реакции  при депресивно-подобно състояние"
Научни ръководители: 

доц. д-р Маргарита Стефанова Иванова, д.м.

доц. д-р Роман Емилов Ташев, д.м.


Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-634/ 13.11.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Маргарита Стефанова Великова, д.м., - Ръководител на Катедра по физиология и патофизиология, МУ-Варна;Становище
Външен членПроф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм, Катедра по Патофизиология,  МУ-ПлевенРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н., - Катедра по физиология и патофизиология, МУ-Варна Рецензия
Външен членПроф. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм, Катедра по физиология и патофизиология, МУ-ПлевенСтановище
Външен членДоц. д-р Калинка Мирчева Демирева, дм, Варна, патофизиолог  Становище
Резервни членове:
Вътрешен член  Доц. д-р Любка Юриева Дечева, дм, Катедра по Клинични медицински науки, МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Юри Пенков Няголов, дм, Катедра по физиология, МУ-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  15.02.2019 г.  от   14:30 ч. в  III – та  аудитория на  Медицински университет - Варна. ​ ​