Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Надежда Антонова Иванова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 08.07.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: „Фармацевтична химия"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт"
Кандидат: Надежда Антонова Иванова
Тема на дисертационния труд: „Нови аспекти в анализа на Diltiazem базирани полимерни лекарство-доставни системи"
Научни ръководители: 
  1. Проф. Милен Венциславов Димитров, д.ф.
  2. Доц. Илиян Николов Колев, д.х.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-164/ 01.06.2020 г.
Председател: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. – професионално направление 7.3. Фармация, Ръководител Катедра                               „ Фармацевтична химия", Факултет „Фармация", Медицински университет-Варна Становище
Външен член Проф. Данка Петрова Обрешкова-Панкова, д.м. – професионално направление 7.3. Фармация, Медицински университет - София, Фармацевтичен факултет Рецензия
Външен член  Проф. Пламен Тодоров Пейков, д.ф. – професионално направление 7.3. Фармация, Медицински университет - София, Фармацевтичен факултет Рецензия
Вътрешен член Доц. Величка Йорданова Андонова, д.ф. – професионално направление 7.3. Фармация, Факултет „Фармация", Ръководител Катедра „Фармацевтични технологии", Медицински университет-Варна Становище
Външен член Проф. Милен Венциславов Димитров, д.ф. – професионално направление 7.3. Фармация, Медицински университет - София, Фармацевтичен факултет, Катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация" Становище
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.07.2020 г. от 15:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​