Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Недялка Тодорова Згурова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 27.07.2020 г. ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Патологоанатомия и цитопатология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:  д-р Недялка Тодорова Згурова
Тема на дисертационния труд:„Сравнителен морфологичен и имунохистохимичен анализ на бенигнени и малигнени епителни тумори на дебелото черво"
Научен ръководител:  Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: №  Р-109-155 / 18.05.2020 г.
Председател:Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ангел Атанасов Ангелов, д.м.н. - хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, гр. Варна Рецензия
Външен член Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова, д.м. – Боянова - хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, гр. Варна  Рецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Петков Сиврев, д.м - хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Тракийски университет – Стара Загора, гр. Стара Загора Становище
ВътрешенДоц. д-р Антон Йорданов Тонев, д.м. –  хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна Становище
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.08.2020 г. от 13:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​