Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Николай Светославов Недев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на общественото здраве"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:ас. Николай Светославов Недев
Тема на дисертационния труд:Рехабилитационни грижи и качеството на живот при пациенти, преживели мозъчен инсулт" 
Научни ръководители:  Доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н. и доц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-403/ 09.07.2018 г.
Председател Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Болница „Токуда", гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаРецензия
Вътрешен член Доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна 
Външен член Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м.  - специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", МУ - София 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 03.09.2018 г. (понеделник) от 10:30 ч. в в Медицински колеж - Варна (аудиторна зала 112) на МУ-Варна.  ​ ​