Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Николета Георгиева Табакова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 02.10.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Акушерство и гинекология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат: д-р Николета Георгиева Табакова
Тема на дисертационния труд: Миомектомия в хода на абдоминално родоразрешение"
Научен ръководител:  Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: №  Р-109-314  / 07.08.2020 г.
Председател: Проф. д-р Емил  Георгиев Ковачев, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология" Становище
Външен член Проф. д-р Мария Любенова Малинова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология" Рецензия
Вътрешен член  Проф. д-р Емил  Георгиев Ковачев, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология" Рецензия
Външен член Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология" Становище
Външен член Проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология"              Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.10.2020 г. от 10:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​