Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Пепа Миткова Димитрова - Чиликова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 29.08.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Специалност: „Управление на здравни грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: ас. Пепа Миткова Димитрова - Чиликова
Тема на дисертационния труд: „Сестрински дейности при пациенти с мозъчен инсулт – оценка на функционалното състояние и подготовка за живот след дехоспитализация"
Научен ръководители:  Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-218/ 10.07.2019 г.
Председател: Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", директор на Филиал Шумен към МУ – Варна.Становище
Външен член Проф. д-р Коста Славов Костов, д.м. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", директор на Филиал Хасково, Тракийски университет – Стара Загора.Рецензия
Вътрешен член Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. – хабилитирана по специалност „Управление на здравните грижи", ръководител Катедра „Здравни грижи", ФОЗ, МУ-Варна.Рецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията".Становище
Външен член Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Плевен.Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  12.09.2019 г. от 13:00 ч.
в зала А на Медицински колеж  –  Варна.