Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Психиатрия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.
Тема на дисертационния труд:„10-годишно проспективно проследяване на деца с Хиперкинетично разтройство с нарушение на вниманието във Варна област"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-208/ 02.05.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. - специалност „Психиатрия", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Надя Борисова Полнарева, д.м.н. – специалност „Детска психиатрия", УМБАЛ „Александровска", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Георги Нейчев Ончев, д.м.н. – специалност „Психиатрия", УМБАЛ „Александровска" и МУ-СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – специалност „Психиатрия", МУ-ВарнаРецензия
Външен члендоц. д-р Мая Йорданова Стоименова - Попова, д.м., доцент по „Психиатрия" МУ-ПлевенСтановище
Външен членДоц. д-р Димитър Славчев Терзиев, д.м. – специалност „Детска психиатрия", УМБАЛ „Александровска", гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. Иван Стоянов Александров, д.пс.н. – специалност „Медицинска психология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ-Варна 
Външен члендоц. д-р Красимир Кръстев Иванов, д.м.н. – специалност „Психиатрия", ВСУ „Черноризец Храбър" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.08.2018 г. /петък/ от 10.30 ч. в Трета аудитория на Медицински университет-Варна. ​ ​