Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Петко Пенков Маринов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 13.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Токсикология "
Структурно звеноФакултет „Фармация"
Първично структурно звеноКатедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. д-р Петко Пенков Маринов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-382/ 27.06.2018 г.
ПредседателПроф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. – специалност „Биохимия", Факултет „Фармация", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Камен Петров Канев, д.м.н. – специалност „Токсикология", ВМА-София Рецензия
Външен членПроф. д-р Янко Тодоров Илиев, д.м. – специалност „Токсикология", УМБАЛ „Св. Георги"- Пловдив Рецензия
Външен членДоц. д-р Анета Ганева Хубенова-Цанова, д.м. – специалност „Токсикология", Българското дружество по клинична токсикология - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Евгения Иванова Бързашка-Христова, д.м.  – специалност „Токсикология", УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕѝД – гр. ПлевенСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев д.м.н. – специалност „Микробиология", МУ- ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. инж. хим. Юличка Събева Събева д.м. – специалност „Токсикология", МУ- ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. – специалност „Нефрология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Иван Михайлов Съмналиев, д.м.н. – специалност „Токсикология", ВМА-София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.09.2018 г. от 13:00 ч. в Заседателна зала на Факултет „Фармация" при МУ-Варна. ​ ​