Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Петя Маринчева Иванова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Анестезиология и интензивно лечение"
Факултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Анестезиология, спешнa и интензивна медицина"
Кандидат:д-р Петя Маринчева Иванова
Тема на дисертационния труд:„Ултразвуково навигиран феморален блок  - метод за обезболяване при пациенти след ендопротезиране на колянната става "
Научени ръководители: 

Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.


Заповеди на Ректора за състав на НЖ № Р-109-129/ 27.02.2018 г.
Председател Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. - специалност „Анестезиология и интензивно лечение" КАСИМ, МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, д.м.н. - специалност „Анестезиология и интензивно лечение", КАРИЛ, УМБАЛ „Св. Георги"- гр. ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, д.м. - специалност „Анестезиология и интензивно лечение", КАРИЛ, УМБАЛ – гр. Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. д-р Теодора Недева Шербанова, д.м. - специалност „Анестезиология и интензивно лечение" – Русенски университет „Ангел Кънчев"Становище
Външен членДоц. д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м. - специалност „Анестезиология и интензивно лечение", МУ-ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член  Доц. д-р Антон Йорданов Тонев, д.м. - специалност „Обща хирургия", МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Мария Атанасова Костадинова, д.м. - специалност „Анестезиология и интензивно лечение" КАРИЛ, УМБАЛ „Св. Анна", София  
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.05.2018 г. от 14.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна. ​ ​