Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Петър Иванов Генев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща и клинична патология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. д-р Петър Иванов Генев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-305/ 31.05.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. - специалност „Обща и клинична патология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н. - специалност  „Анатомия, хистология и цитология", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Севдалин Славов Начев, д.м.н. - специалност „Обща и клинична патология", ВМА, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Веселин Иванов Власов, д.м.н. - специалност „Обща и клинична патология", гр. СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м. - специалност „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. - специалност „Анатомия, хистология и цитология", МУ-Варна Становище
Външен члендоц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, д.м. - специалност „Обща и клинична патология", Университетска болница „Н. И. Пирогов",  гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Иван Щерев Донев, д.м. – специалност „Онкология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова, д.м. – специалност „Обща и клинична патология", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Научното жури да проведе заключителното си заседание на 19.10.2018 г. от 14:00 ч. в Заседателна зала, сграда Ректорат на МУ-Варна. ​ ​