Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Пламен Димитров Димитров

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 28.08.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: „Психиатрия"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат: д-р Пламен Димитров Димитров
Тема на дисертационния труд: Количествен  ЕЕГ анализ при диагностика на детски аутизъм и синдром на Аспергер"
Научни ръководители: Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-154/ 18.05.2020 г.
Председател: Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна Рецензия
Външен членПроф. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Плевен, гр. Плевен Рецензия
Вътрешен член  Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Ваня Лукова Матанова, д.пс.н. – хабилитирана в професионално направление 3.2. Психология, Софийски университет „Св. Климент Охридски", гр. София Становище
Външен член Доц. д-р Данчо Софрониев Дилков, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Военномедицинска академия – София, гр. София Становище
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.09.2020 г. от 14:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​