Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Кардиохирургия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-289/ 30.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. - специалност „Гръдна хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Външен член

Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н. - специалност  „Сърдечно-съдова хирургия", СБАЛК „Св. Екатерина", гр. София

 

Рецензия
Външен членЧл. кор. проф. д-р Йовчо Боянов Топалов, д.м.н. - специалност „Сърдечно-съдова хирургия", консултант по съдова хирургия, гр. СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Веселин Петров Петров, д.м. – специалност „Сърдечно-съдова хирургия", МУ-  ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. - специалност „Обща хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Васил Атанасов Гегусков, д.м. - специалност „Сърдечно-съдова хирургия", МБАЛ „Св. Анна", гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Румен Николов Ненков, д.м. – специалност „Гръдна хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. – специалност „Обща хирургия", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Димитър Георгиев Петков, д.м.н. – специалност „Сърдечно-съдова хирургия", СБАЛК „Св. Екатерина", гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Научното жури да проведе заключителното си заседание на 05.10.2018 г. от 12.00 ч. в Заседатeлната зала на Медицински университет – Варна. ​ ​