Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Пламен Симеонов Русев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.04.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7. Администрация и управление
Специалност:Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат:Пламен Симеонов Русев
Тема на дисертационния труд:„Дигитални решения за управления на социални и здравни предизвикателства"
Научни ръководители: 
  • Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н.
  • Доц. Мила Георгиева, д.и.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-107/ 28.02.2019 г.
ПредседателПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", МУ – Варна, гр. Варна;Рецензия
Външен членПроф. д-р инж. Ангел Блажев Мирчев, д.ик.н. – Катедра по „Организация и управление на здравеопазването", Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Бургас; Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. –  Ректор на Медицински университет – Варна, Катедра „Oбща и оперативна хирургия";Становище
Външен членПроф. Анастасия Райкова Станчева – Вълчева, д.и. -  Катедра „Администрация и управление, Икономически университет – Варна, гр. Варна;Становище
Външен членДоц. д-р Невяна Геoргиева Фесчиева, д.м, - научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията".Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  15.04.2019 г. от 10:00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет - Варна. ​ ​