Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Красимира Калинова Атанасова - Георгиева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 31.08.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Детска хирургия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Обща и оперативна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 8/ 28.01.2020 г.
Кандидат:Доц. д-р Красимира Калинова Атанасова - Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-194/ 03.06.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н.– професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.– професионално направление 7.1. Медицина, Аджибадем Сити клиник МБАЛ Токуда, гр. София

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членДоц. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", гр. София

Рецензия БГ

Рецензия EN

Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. - професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Пенка Пенева Стефанова, д.м. - професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛ „Свети Георги", гр. ПловдивСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Ваня Недкова Недкова, д.м. - професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ПлевенСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Иван Янков Дечев, д.м. - професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛ „Свети Георги", гр. Пловдив 
Вътрешен членДоц. д-р Антон Йорданов Тонев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна 
 Резюмета на научните трудове БГ, EN

                                  Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30 септември 2020 г. от 11.00 ч.