Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР"
Дата на публикуване: 03.07.2020 г. ​

Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Нефрология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Втора катедра по вътрешни болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 8/ 28.01.2020 г.
Кандидат:Доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-193/ 03.06.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ- Варна

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Емил Паскалев Димитров, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ – София

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Боряна Петрова Делийска, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ", гр. София

Рецензия БГ

Рецензия EN

Вътрешен членПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – Варна
Външен членДоц д-р Велислава Димитрова Димитрова, д.м. - ПН 7.1. Медицина, УБ „Лозенец", гр. София
Външен членПроф. д-р Петко Пенков Маринов, д.м. - ПН 7.1. Медицина, МУ – Варна
Вътрешен членДоц. д-р Александър Иванов Осиченко, д.м. - ПН 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, гр. София
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Даниела Валентинова Монова, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ – София 
Вътрешен членДоц. д-р Ирина Иванова Иванова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – Варна 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN)
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07 август 2020 г. от 11.00 ч. в зала „Докторантско училище",  Медицински университет - Варна