Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Яна Тошкова Тошева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 23.12.2021 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Докторска програма по специалността: „Управление на здравните грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: Яна Тошкова Тошева
Тема на дисертационния труд: Професионалното общуване на инспектора по обществено здраве – възможности за оптимизиране"
Научни ръководители: 

 Доц. Станислава Павлова Пенева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.4 Обществено здраве, Медицински университет – Варна

 Доц. д-р Цветелина Христова Търпоманова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна


Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-486/ 18.11.2021 г.
Председател: Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. – хабилитирана в професионално направление 7.4 Обществено здраве, Медицински университет – Варна

Становище БГ

Становище EN

Външен член  Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.4 Обществено здраве, гр. Варна

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен член  Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ –Токуда, ЕАД – София

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен член  Доц. д-р Гена Георгиева Пенкова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.4 Обществено здраве, Медицински университет – Плевен

Становище БГ

Становище EN

Вътрешен член Доц. Анна Петрова Георгиева, д.оз. – хабилитирана в професионално направление 7.4 Обществено здраве, Медицински университет – Варна

Становище БГ

Становище EN

Автореферат БГ

   Автореферат EN

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2022 г. от 11:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Webex към Медицински университет – Варна. ​ ​