Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Радостина Иванова Жечева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 29.08.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Специалност: „Управление на здравни грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: Радостина Иванова Жечева
Тема на дисертационния труд: „Медицинската сестра в подкрепа на родители на деца с психични отклонения от 10 до 14 години"
Научен ръководители:  Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-231/ 24.07.2019 г.
Председател: Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Директор на Филиал Шумен към МУ – Варна.Становище
Външен член Проф. д-р Мими Георгиева Стойчева, д.м. – хабилитирана по специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас.Рецензия
Външен член Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Декан на факултет „Обществено здраве", Ръководител катедра „Обществени науки" към МУ - Плевен, гр. Плевен.Рецензия
Външен член Доц. д-р Даниела Константинова Драганова – хабилитирана по специалност „Здравни грижи", Факултет „Обществено здраве и здравни грижи", Катедра „Здравни грижи" към Русенски Университет" Ангел Кънчев", гр. Русе.Становище
Вътрешен член Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. – хабилитирана по специалност „Управление на здравните грижи", Ръководител Катедра „Здравни грижи", ФОЗ, МУ-Варна, гр. Варна.Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  12.09.2019 г. от 09:00 ч.
в зала А на Медицински колеж  –  Варна.