Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Разходи по процедури за кариерно развитие

Решение на АС на МУ Варна Протокол № 53 от 09.12.2019 относно възстановяване на присъщи разходи по процедури за придобиване на Научни степени и Академични длъжности, провеждани в Медицински университет – Варна:

 

Разходи по придобиване на научни степени и академични длъжности:Доктор на наукитеДоцентПрофесор
1.      Администриране и организация на процедурата (внасяни при стартиране на процедурата), включваща 20% ДДС3360 лв 3360 лв 4464 лв
2.      Хонорари за научно жури (внасяни не по-късно от 14 дни преди заключителното заседание по процедурата)бройсумабройсумабройсума
а) рецензии3720 лв2550 лв3800 лв
б) становища4240 лв5200 лв4260 лв
в) осигуровки (до 20% от хонора-рите за научно жури)624 лв420 лв688 лв
Общо разходи по т.23744 лв.2520 лв.4128 лв.
Общо разходи по т.1 и т.27104 лв5880 лв8592 лв

 

Медицински университет – Варна не възстановява внесени суми за разходи по посочените процедури при некоректно подадени документи към крайната дата на определения срок за подаване на документи, при неизпълнение на минималните национални изисквания за съответната процедура от страна на кандидата, както и при отрицателно становище на избраното по процедурата Научно жури.