Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР"
   Дата на публикуване: 05.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Специалност: „Орална и лицево-челюстна хирургия"
Структурно звено Факултет „Дентална медицина"
Първично структурно звено Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.   
Кандидат:доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

 

№ Р-109-48/ 19.01.2018 г.

Председател Проф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – специалност „Орална хирургия", МУ-ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. - специалност „Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Златица Георгиева Петрова, д.м. - специалност „Здравен мениджмънт", МУ-София Рецензия
Външен членПроф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, д.м.н. – специалност „Хирургична стоматология", МУ-ПловдивСтановище
Външен член Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, д.м – специалност „Хирургична стоматология", МУ-ПловдивСтановище
Външен членПроф. д-р Ангел Георгиев Бакърджиев, д.м. – специалност „Хирургична стоматология", МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Васил Господинов Свещаров, д.м. - специалност „Хирургична стоматология", МУ- СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Пламен Костов Недев, д.м.н. – специалност „Оториноларингология", МУ- Варна 
Външен член Доц. д-р Стоян Илиев Иванов, д.м. – специалност „Хирургична стоматология", МУ-София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.05.2018 г. (вторник) от 9:30 ч. в Конферентна зала 613 на Факултет „Дентална медицина", Медицински университет - Варна. ​ ​