Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „ Медицина на бедствените ситуации и морска медицина "
Кандидат:доц. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, д.м.
Тема на дисертационния труд:  „Оптимизиране обмена на медицинска информация при бедствени ситуации"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-205/ 02.05.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Христианна Ангелова Романова, д.м. – специалност „Организация на медико-санитарната защита", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Веселин Асенов Иванов, д.м. – специалност „Биохимия", Тракийски университет - Стара ЗагораРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м. - специалност „Организация на медико-санитарната защита", МУ - Варна  Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м. – специалност „Анатомия, хистология и цитология", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Камен Петров Канев, д.м.н. –  специалност "Организация на медико-санитарната защита", ВМА - СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Николай Панайотов Чобанов, д.м. – специалност „Организация и тактика на медицинската служба", гр. СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Александър Борисов Парашкевов, д.м. – специалност „Обща хирургия", ОНС „Доктор" по Медико-санитарна защита, ВМА - СофияСтановище
 
Вътрешен член Доц. д-р д-р Теодора Тодорова Димитрова д.м. – специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)", МУ - Варна 
Външен член Проф. д-р Милан Петров Петров, д.м.н. – специалност „Организация и тактика на медицинската служба", Асоциация „Индустриален капитал", гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.08.2018 г. от 14.00 ч. в зала 402 на РЗИ, гр. Варна. ​ ​