Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Силвия Георгиева Михайлова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 28.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.2. Химически науки
Докторска програма по специалността: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Химия"
Кандидат: ас. Силвия Георгиева Михайлова
Тема на дисертационния труд: „Синтез и биологична оценка на пептидни конюгати SMAC-NT и комбинирано антинеопластично и аналгетично действие"
Научни ръководители: 

 Доц. Калоян Добринов Георгиев, д.х.

 Доц. Тамара Иванова Пайпанова, д.х.


Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р- Р-109-292 / 19.09.2019 г.
Председател: Проф. Любомир Евстатиев Македонски, д.х. – хабилитиран по специалност „Неорганична химия", Ръководител Катедра „Химия", Факултет „Фармация", Медицински университет – Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р инж. Емилия Димитрова Найденова, д.х. – хабилитирана по специалност " Органична химия", Факултет „Химични технологии",  Катедра „Органична химия", Химикотехнологичен и металургичен университет – София (ХТМУ), гр. СофияРецензия
Вътрешен член  Доц. Илиян Николов Колев, д.х. – хабилитиран по специалност „Биоорганична химия и химия на природни и биологично активни вещества", Катедра „Фармацевтична химия", Факултет „Фармация", Медицински университет – Варна, гр. ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Тамара Иванова Пайпанова, д.х.  – хабилитирана по специалност „Биоорганична химия и химия на природни и биологично активни вещества", секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология", Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" (ИМБ) към БАН, гр. СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Галина Симеонова Радева, д.б. – хабилитирана по специалност „Молекулярна генетика", секция „Регулация на генната активност", Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" (ИМБ) към БАН, гр. СофияСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 12.12.2019 г. от 11.30 ч. в Аудитория 104 на Факултет по „Фармация", МУ – Варна ​ ​