Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Стефка Петрова Минкова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 17.06.2020 г.
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма по специалността:„Медицинска физика"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Физика и биофизика"
Кандидат: Стефка Петрова Минкова
Тема на дисертационния труд:„Изследване на оптични характеристики на вина с цел разработване на експресен метод за тяхното сравнително идентифициране и приложението му в практиката"
Научен ръководител: 

1. Проф. Кръстена Тодорова Николова д.ф.

2. Доц. Вера Ангелова Хаджимитова, д.б.ф.

Заповед на Ректора за състав на НЖ:№  Р-109-150/ 05.05.2020 г.
Председател:Проф. Кръстена Тодорова Николова, д.ф. – професионално направление 4.1. Физически науки, Ръководител Катедра „Физика и биофизика", Факултет по „Фармация", Медицински университет – Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен членПроф. Елена Вадимовна Стойкова, д.ф.н. – професионално направление 4.1. Физически науки, хабилитирана по специалност „Физика на вълновите процеси", Институт по оптически материали и технологии "Академик Йордан Малиновски", гр. СофияРецензия
Външен член Проф. Венцеслав Христов Съйнов, д.ф.н. – професионално направление 4.1. Физически науки, хабилитиран по специалност „Физика на вълновите процеси", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. Цветанка Крумова Бабева, д.ф. – професионално направление 4.1. Физически науки, хабилитирана по специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя", Институт по оптически материали и технологии "Академик Йордан Малиновски", гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. Стефан Мирчев Кръстев, д.б.ф. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедра „Физика и биофизика" – МУ-Варна.Становище
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.07.2020 г. от 10.00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медициснки университет – Варна. ​ ​