Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Сергей Деянов Костадинов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Съдебна медицина"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:Сергей Деянов Костадинов
Тема на дисертационния труд:Смърт от преохлаждане – епидемиология, съдебно-медицинска диагностика, състояние на експертизата, възможности за оптимизация" 
Научен ръководител:  Проф. д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, д.м. – специалност „Съдебна медицина", МУ – Варна
Научен консултант: Доц. д-р Петко Иванов Лисаев, д.м.  –  Ръководител Катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология" при МУ-Плевен 
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-325/ 29.05.2018 г.
Председател Проф. д-р Добринка Радойнова, д.м. - специалност „Съдебна медицина", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н. - Катедра „Патологоанатомия", МУ-ПлевенРецензия
Външен член Доц. д-р Радостина Митева Димитрова, д.м. - Катедра по Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология, кожни болести и венерология, Тракийски университет – гр. Стара ЗагораРецензия
Вътрешен член Доц. д-р Ирина Бурулянова – Калчева, д.м. - специалност „Съдебна медицина", МУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Мария Младенова Грозева, д.м. - Катедра по Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина, СУ „Климент Охридски"Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – специалност „Патология", МУ – Варна 
Външен член Доц. д-р Иван Недков Иванов, д.м. - Катедра Патологоанатомия, МУ-Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 14.09.2018 г. (петък) от 14.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Вл. Иванов", УМБАЛ „Св. Марина" ​ ​