Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Шениз Мустафа Юзеир-Салиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 22.02.2022 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма по специалността: „Хематология и преливане на кръв"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Втора катедра „Вътрешни болести"
Кандидат: Шениз Мустафа Юзеир-Салиева
Тема на дисертационния труд: „Анализ на ролята на циркулиращите неутрофилно-тромбоцитни комплекси като регулатори на тумор-индуцираната нетоза при индолентни и агресивни нехочкинови лимфоми"
Научен ръководител:  Проф. д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда" ЕАД – София
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-40/ 21.01.2022 г.
Председател: Доц. д-р Илина Димитрова Мичева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна Становище
Външен член  Проф. д-р Маргарита Любенова Генова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – ЕАД, гр. София Рецензия
Външен член  Доц. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив Рецензия
Външен член  Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – ЕАД, гр. София Становище
Вътрешен член Проф. д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда" ЕАД – СофияСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.03.2022 г. от 14:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Webex към Медицински университет – Варна. ​ ​