Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР"
   Дата на публикуване: 03.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:доц. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-109/ 01.06.2018 г
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Филиал Шумен към МУ-Варна и Председател на НЖСтановище
Външен членПроф. д-р Кънчо Трифонов Чамов,д.м. - специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска,д.м.н. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, МУ-СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Гена Георгиева Пенкова - Грънчарова д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Медицински университет – ПлевенРецензия
Външен членПроф. д-р Татяна Симеонова Иванова,д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. София
Становище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева,д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова,д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" Медицински факултет, Тракийски университет- Стара ЗагораСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – Варна 
Външен член
Проф. д-р Коста Славов Костов, д.м.- специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Филиал Хасково, Тракийски университет – Стара Загора 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала 207 на Медицински колеж - Варна. ​ ​