Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"  ​
   Дата на публикуване: 18.06.2018 г. ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4 Обществено здраве
Специалност: „Управление на здравните грижи"
Факултет Обществено здравеопазване
Първично структурно звено Катедра „Здравни грижи"
Кандидат:доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м.
Тема на дисертационния труд:  „Приложение на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощ"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-238/ 17.05.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ - ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. –  специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Председател на НПО „Сдружение Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Болница „Токуда"- гр. СофияРецензия
Външен член Проф. Иванка Костова Стамболова, д.м. – специалност  „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Коста Славов Костов, д.м. –  специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Филиал Хасково, Тракийски университет – гр. Стара ЗагораСтановище
Външен член Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.м. – специалност „Здравни грижи", Катедра по Здравни грижи, Русенски университет „Ангел Кънчев"- гр. РусеСтановище
 
Вътрешен член Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. -   специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", МУ-Варна 
Външен член Доц. Деспина Проданова Георгиева,д.п. – специалност „Здравни грижи", Катедра „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев"- гр. Русе           
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.07.2018 г. от 15.30 ч. в зала „А" на Медицински колеж - Варна. ​ ​