Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Силвия Ганчева Маринова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия"
Кандидат:д-р Силвия Ганчева Маринова
Тема на дисертационния труд:„Ефекти на витамин К при експериментален модел на метаболитен синдром" 
Научен ръководител:  Доц. д-р Мария Делчева Савова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-200/ 02.05.2018 г.
Председател Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. – специалност „Фармакология", МУ - ВарнаРецензия
Външен член Чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, д.м.н. - специалност „Фармакология", МУ - СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, д.м. – специалност „Фармакология", МУ - ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, д.м. специалност „Фармакология", МУ - Варна Становище
Външен член Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м. – специалност „Фармакология", МУ - ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. маг. Фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф. – специалност „Биофармация и фармакокинетика", МУ - Варна  
Външен член Доц. д-р Мария Ганева Ганева, д.м. - специалност „Фармакология", Тракийски университет - Стара Загора 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 23.07.2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в Трета аудитория  на МУ-Варна.