Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

 


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
  
​ ​  Дата на публикуване: 23.12.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Акушерство и гинекология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат: д-р Симона Анжел Иванова
Тема на дисертационния труд: Овариален отговор, качество на ембрионите и извънматочна бременност"
Научен ръководител:  Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: №  Р-109-516/ 09.11.2020 г.
Председател: Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна
 Становище
Външен член Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Тракийски университет - Медицински Факултет – Стара Загора Рецензия
Вътрешен член  Доц. д-р Стефан Василев Кисьов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Мария Любенова Малинова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Пловдив Становище
Външен член Проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Научноизследователски институт по медицина - Пловдив  Становище

​Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.01.2020 г. от 10:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​