Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Сирма Тодорова Ангелова, д.м.

гл. ас. д-р Милена Тодорова Георгиева, д.м.
ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 20.10.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Детска дентална медицина"
Структурно звеноФакултет „Дентална медицина"
Първично звеноКатедра „Детска дентална медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.
Кандидати:гл. ас. д-р Сирма Тодорова Ангелова, д.м.
гл. ас. д-р Милена Тодорова Георгиева, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-315/ 07.08.2020 г.
ПредседателДоц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова, д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, д.м. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – София Рецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – Варна Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Ани Божидарова Белчева - Криворова, д.м. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – Пловдив Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Явор Стефанов Калъчев, д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ПловдивСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
  1. Гл. ас. д-р Сирма Тодорова Ангелова, д.м.-  Резюмета на научните трудове (БГ, EN)
  2. Гл. ас. д-р Милена Тодорова Георгиева, д.м. - Резюмета на научните трудове (БГ, EN)
​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.11.2020 г. от 14:00 ч. ​ ​