Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Патологоанатомия и цитопатология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:Снежана Стоянова Спасова-Няголова
Тема на дисертационния труд:„Прогностични и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином" 
Научен ръководител: 

Доц. д-р Петър Иванов Генев, д.м.

Доц. д-р Валентин Икономов, д.м.н.


Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-149/ 09.05.2016г.
ПредседателДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – специалност „Патоанатомия", МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Веселин Tодоров Беловеждов, д.м.  – специалност „Патоанатомия", МУ-Пловдив Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ангел Атанасов Ангелов, д.м.н. - специалност „Патоанатомия", гр. ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, д.м. – специалност „Патоанатомия", гр. ПловдивСтановище
Външен членПроф. д-р Иван Щерев Донев, д.м. – Ръководител катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.. – специалност „Патоанатомия", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Силвия Николаева Генова – специалност „Патологоанатомия и цитопатология", МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 18.09.2018 г. (вторник) от 14.30 ч. в зала „Хелиге" на  УМБАЛ „Света Марина " - Варна. ​ ​