Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Соня Борисова Банова-Чакърова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Гастроентерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноВтора катедра по вътрешни болести
Кандидат:д-р Соня Борисова Банова-Чакърова
Тема на дисертационния труд:„Рискови фактори и преканцерози за хепатоцелуларния карцином"
Научен ръководител: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. - специалност „Гастроентерология", МУ-Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-168/ 02.04.2018  г.
ПредседателПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. - специалност „Гастроентерология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.н. - специалност „Гастроентерология", МУ-София,Рецензия
Външен членДоц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м.н - специалност „Гастроентерология", МУ-ПлевенРецензия
Външен членПолк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м – специалност „Гастроентерология", Началник на ВМА - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Ирина Иванова Иванова, д.м. специалност „Гастроентерология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова, д.м. – специалност „Гастроентерология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Мариана Пенкова Радичева, д.м. – специалност „Гастроентерология", Тракийски университет - Стара Загора 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.06.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в  аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна.  ​ ​