Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

проф. Соня Колева Тончева, д.м

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"  ​
   Дата на публикуване: 18.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4 Обществено здраве
Специалност: „Управление на здравните грижи"
Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено Катедра „Здравни грижи"
Кандидат:проф. Соня Колева Тончева, д.м
Тема на дисертационния труд:„Супервизия и наставничество в сестринството"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-236/ 17.05.2018 г.
Председател Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)", МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ- ПлевенРецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаРецензия
Външен член Проф. Иванка Костова Стамболова, д.м.  – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Коста Славов Костов, д.м. –  специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Външен член Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова,д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-СофияСтановище
Външен член Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. – специалност „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев", гр. РусеСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ - Варна 
Външен член Доц. Деспина Проданова Георгиева, д.п. – специалност „Здравни грижи", Катедра по Здравни грижи, Русенски Университет „Ангел Кънчев", гр.Русе           
Автореферат ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.07.2018 г. от 14.00 ч.

в зала „А" на Медицински колеж Варна