Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

маг. фарм. Станислав Йорданов Марчев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 10.09.2020 г.​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма по специалността: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"
Кандидат: маг. фарм. Станислав Йорданов Марчев
Тема на дисертационния труд:„Фармакологични проучвания на стероидни хормони, природни продукти и новосинтезирани 2Н-субституирани хидразид-хидразони в експериментални модели на епилепсия, болка и остеопороза"
Научни ръководители:  Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. и доц. д-р Павлина Ангелова Гатева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-248/ 15.07.2020 г.
Председател: Проф. д-р Петко Пенков Маринов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина

Становище БГ

Становище ENG

Външен член Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.3. Фармация

Рецензия БГ

Рецензия ENG

Външен член  Проф. Георги Цветанов Момеков, д.ф.н. – хабилитиран в професионално направление 7.3. Фармация

Рецензия БГ

Рецензия ENG

Външен член Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина

Становище БГ

Становище ENG

Вътрешен член Доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина

Становище БГ

Становище ENG

Автореферат
Автореферат EN ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.09.2020 г. от 11:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​