Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Стелиан Иванов Едрев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 09.10.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма по: „Хирургична стоматология"
Факултет: „Дентална медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Орална хирургия"
Кандидат: д-р Стелиан Иванов Едрев
Тема на дисертационния труд: „Възстановяване на постоперативни дефекти на челюстните кости при приложение на костновъзстановителни материали, съдържащи тромбоцитни концентрати"
Научен ръководител:  Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-318/ 07.08.2020 г.
Председател: Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Дентална имплантология", Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Хирургична стоматология", Болница „Токуда" гр. СофияРецензия
Вътрешен член  Проф. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Орална и лицево-челюстна хирургия", Медицински университет -ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Мирослава Веселинова Йорданова-Чапрашикян,, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност "Ортодонтия", Медицински университет - ПловдивСтановище
Външен член Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Хирургична стоматология", Медицински университет - СофияСтановище
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.10.2020 г. от 11:00 ч. в във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет - Варна ​ ​