Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Стоян Иванов Иванов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 16.09.2020 г. ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Ортопедия и травматология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат: д-р Стоян Иванов Иванов
Тема на дисертационния труд: „Минимално инвазивна хирургия при дислоцирани интраартикулари фрактури на петната кост"
Научен ръководител:  Проф. д-р Димитър Ивеанов Райков, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-262/ 21.07.2020
Председател: Проф. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна. Становище
Външен член Проф. д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – София Рецензия
Външен член  Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – София Рецензия
Външен член Проф. д-р Диян Енчев Малушев, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „ Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София Становище
Вътрешен член Доц. д-р Калин Колев Михов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна Становище
Автореферат​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.09.2020 г. от 13:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​