Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. д-р Стоян Иванов Павлов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 18.10.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Кожни и венерически болести"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 43/ 31.05.2019 г.
Кандидат:ас. д-р Стоян Иванов Павлов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-240/ 26.07.2019 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Медицински колеж към МУ - ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, Медицински университет - ПлевенРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Соня Стоянова Марина – Кирова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет „Медицина"Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Снежина Георгиева Василева, д.м. – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛ „Александровска" ЕАД, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Маргарита Димова Господинова – Близнакова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет „Медицина"Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина"Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Гриша Стефанов Матеев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛ „Александровска" ЕАД, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. – ПН 7.1. Медицина, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД 
Вътрешен членДоц. д-р Валентина Костадинова Брощилова – Николова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина" 
Резюмета на научните трудове БГ, EN ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20 ноември (сряда) 2019 г. от 11.00 ч. в Медицински университет - Варна, ет.3, зала „Докторантско училище". ​ ​