Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Светла Михова Станева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 25.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Епидемиология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"
Кандидат: д-р Светла Михова Станева
Тема на дисертационния труд: „Екологична епидемиология на листерийната инфекция в България"
Научен ръководител:  Проф. д-р Румен Петров Константинов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-343 / 09.10.2019 г.
Председател: Проф. д-р Румен Петров Константинов, д.м. – 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология", Катедра „Хигиена и епидемиология", Факултет по „Обществено здравеопазване", МУ-Варна.Становище  
Външен член Проф. д-р Йорданка Стоилова, д.м. – 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология", при Медицински Университет – Пловдив, гр. ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р    Ирена Младенова – Христова, д.м. – 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология", Тракийски университет, гр. Стара ЗагораРецензия
Външен член Доц. д-р Николина Вълканова, д.м. – 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология", при Медицински Университет – Варна, гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Анна Божидарова Кирчева, д.м. – 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология"Становище
Автореферат   ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  09.12.2019 г. от 10:00 ч.

в Аудитория „ Проф. д-р Г. Капрелян", към МУ – Варна.

​ ​