Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Светлана Христова Христова


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"

    Дата на публикуване: 27.06.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Обща медицина
Факултет: Обществено здравеопазване
Първично структурно звено: Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория"
Кандидат: Д-р Светлана Христова Христова
Тема на дисертационния труд:„Предиктори и прогностични индекси за клиничното протичане и ефекта от лечение при болни от ревматоиден артрит"
Научен ръководител:  Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-160 /18.04.2019
Председател: Проф. д-р Валентина Маджова, д.м.- професор по обща медицина, Ръководител Катедра по „Обща медицина и клинична лаборатория" , МУ – Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р проф. д-р Арман Постаджиян, д.м. – Ръководител катедра Обща медицина, Факултет по медицина, МУ – София, гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Радост Спиридонова Асенова, д.м – доцент по социална медицина, МУ-Пловдив, Медицински факултет, Катедра по „Урология и обща медицина", МУ-Пловдив, гр.ПловдивРецензия
Външен член

Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м. – доцент по обща медицина, ръководител сектор „Обща медицина", Факултет по Обществено здраве, МУ – Плевен, гр. Плевен

 

Становище
Вътрешен член Доц. Д-р Владимир Кадинов, д.м. - доцент по ревматология, Първа катедра по вътрешни болести, УС ревматология, Факултет „Медицина", МУ – Варна, гр. ВарнаСтановище
​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  10.07.2019 г. от 12:00 ч.  в Заседателната зала

на Медицински университет - Варна.