Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Светлана Йоргова Радева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване:15.09.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма по специалността: „Управление на общественото здраве"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат: Светлана Йоргова Радева
Тема на дисертационния труд: „Професионална адаптация на медицинския персонал в болничната акушеро-гинекологична помощ"
Научен ръководител:  Проф. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-243/09.07.2020
Председател: Проф. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна Становище
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Тракийски университет – Стара Загора, гр. Стара Загора Рецензия
Вътрешен член Проф. Искра Славчева Мирчева, д.м., хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна Рецензия
Външен член Доц. д-р Росица Цветанова Димова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив Становище
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.4. Обществено здраве, Медицински университет – Варна, гр. Варна Становище
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.09.2020 г. от 13:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​