Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Светослав Лъчезаров Добрилов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Ортопедия и травматология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат:Светослав Лъчезаров Добрилов
Тема на дисертационния труд:Остеопластично възстановяване при предна раменна нестабилност със съпътстваща костна загуба на гленоида" 
Научен ръководител:  Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-215/ 02.05.2018 г.
Председател Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н.Становище
Външен членПроф. д-р Андрей Маринович  Йотов, д.м.н. - специалност „Ортопедия и травматология" – УМБАЛ „София мед"- СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Асен Тодоров  Балтов, д.м.н.  специалност „Ортопедия и травматология", УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" - СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Деян Енчев Милушев, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" – СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Румен Николов Ненков, д.м. – специалност „Гръдна хирургия", МУ – Варна  
Външен член Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н - специалност „Ортопедия и травматология", гр. Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 31.08.2018 г. (петък) от 13.00 ч. в Първа аудитория на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов" ​ ​