Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Светлин Върбанов Върбанов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 16.12.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Съдебна психиатрия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/ 06.08.2019 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Светлин Върбанов Върбанов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-322/ 07.10.2019 г.
ПредседателДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Факултет „Медицина"Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Светлозар Спасов Спасов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ - ПловдивРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Факултет „Медицина"Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Ваня Лукова Матанова, д.пс.н. – ПН 3.2. Психология, СУ „Св. Климент Охридски", гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Факултет „Медицина"Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м.  – ПН 7.4. Обществено здраве, МУ – София;  Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова - Жекова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Факултет „Медицина"Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Валентин Христов Акабалиев, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ – Пловдив; 
Вътрешен членДоц. д-р Коралия Стефанова Тодорова - Ненова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Факултет „Медицина" 

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17 януари 2020 г. от 11.30 ч. в залата на Докторантско училище, ет. 3 на Медицински университет – Варна. ​ ​ ​