Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Таня Кирилова Шивачева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 10.10.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина, област на висшето образование
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Вътрешни болести"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат: д-р Таня Кирилова Шивачева
Тема на дисертационния труд: „Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни провеждащи лечение с биологични средства"
Научен ръководител:  Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-249/ 30.07.2019 г.
Председател: Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – хабилитирана по специалност „Вътрешни болести", УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, гр. Варна.Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен член Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Кардиология", Изпълнителен директор на СБАЛ по Кардиология – Варна.Рецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен член Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – хабилитиран по специалност „Кардиология", Ръководител Катедра „Първа Катедра по Вътрешни болести", Факултет „Медицина", МУ – Варна.Становище БГ
Становище EN
Външен член Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Вътрешни болести", МБАЛ „Св. Анна",  гр. Варна.Становище БГ
Становище EN
Външен член Доц. д-р Кирил Недков Яблански, д.м. – хабилитиран по специалност „Ревматология", Началник клиника по ревматология в МБАЛ „Св.Панталеймон – Плевен", гр. ПлевенСтановище БГ
Становище EN
Автореферат БГ
Автореферат EN
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  25.10.2019 г. от 11:30 ч.
в зала „Докторантско училище" на МУ – Варна.