Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. д-р Таня Кирилова Шивачева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 14.08.2020 г.​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Ревматология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноПърва Катедра по Вътрешни болести

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 08/ 28.01.2020 г.
Кандидат:ас. д-р Таня Кирилова Шивачева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-166/ 03.06.2020 г.
ПредседателДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, СБАЛ по Кардиология, гр. ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, МБАЛ „Света Анна", гр. ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Кирил Надков Яблански, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, МБАЛ „Св. Пантелеймон" ООД, гр. ПлевенСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Калинка Динева Божкова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, гр. Варна 
Вътрешен член

Доц. д-р Мария Стоянова Димова - Милева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна

 

 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN) ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16 септември 2020 г. от 12.00 ч. в зала № 402, ет. 4, УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна и виртуална зала на електронната платформа Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​