Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Теменуга Жекова Стоева д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Микробиология"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Микробиология и вирусология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.
Кандидат: доц. д-р Теменуга Жекова Стоева д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-219/ 02.05.2018.
Председател Доц. д-р Калинка Динева Божкова, д.м. – специалност „Микробиология", Катедра „Микробиология и вирусология", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. – специалност „Микробиология", Национален център по заразни и паразитни болести - гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Марияна Атанасова Мурджева, д.м.н. – специалност „Микробиология", Медицински университет – ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Мария Петрова Средкова-Георгиева, д.м. – специалност „Микробиология", Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика",  Медицински университет - ПлевенРецензия
Външен член Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н. – специалност „Микробиология", Национален център по заразни и паразитни болести - гр. СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Стефана Донева Събчева, д.м. – специалност „Микробиология", СБАЛО - Лаборатория по клинична микробиология – гр. СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – специалност „Микробиология", Катедра „Клинични и предклинични науки", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. – специалност „Вирусология", Kатедра „Микробиoлогия и вирусология", МУ-Варна 
Външен член Проф. д-р Грозданка Томова Лазарова, д.м. – специалност „Микробиология", Катедра „Микробиология", Тракийски университет – Стара Загора 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.09.2018г. от 10 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна. ​ ​