Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м​

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „Хигиена и епидемиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-281/30.05.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Румен Петров Константинов, д.м.– специалност „Епидемиология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Емил Влайков Воденичаров, д.м. – специалности „Обща хигиена", „Трудова медицина", „Професионални болести", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Евгения Георгиева Динчева, д.м.н. – специалност „Трудова медицина", гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Иван Стефанов Златаров, д.м. – специалност „Трудова медицина", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Донка Петрова Байкова, д.м.н. – специалност „Хранене и диететика", гр. СофияСтановище
Външен членПроф. Фани Тошева Рибарова, д.б.н. – специалности „Обща хигиена", „Хранене и диететика", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Атанаска Иванова Александрова, д.м. – специалност „Обща хигиена", „Хигиена на детско-юношеската възрастраст", МУ-Пловдив Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м. – специалност „Епидемиология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, д.м.н. – специалности „Трудова медицина", „Вътрешни болести", „Професионални болести", гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала 413 на РЗИ – гр. Варна. ​ ​