Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Теодора Николаева Евтимова, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
  Дата на публикуване: 15.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Специалност: „Управление на здравните грижи"
Структурно звено Филиал Шумен
Първично звено Катедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.  
Кандидат:ас. Теодора Николаева Евтимова, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-223/ 02.05.2018 г.
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. - специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", МУ - СофияСтановище
Външен членДоц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. – специалност „Методика на обучението по здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев"Становище
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство", МУ-Варна 
Външен член Проф. д-р Коста Славов Костов, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – Стара Загора. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.07.2018 г. от 15.30 ч. в Заседателна зала на Филиал Шумен при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​