Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Теодора Тодорова Тодорова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.02.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4 Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет„Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Теодора Тодорова Тодорова
Тема на дисертационния труд:„Подкрепящата роля на медицинската сестра за пациенти на хемодиализа(медико-социални аспекти)"
Научен ръководител:  Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-642/03.12.2018 г
ПредседателПроф. д-р Соня Колева Тончева, д.оз.н.,   Директор на Филиал Шумен към МУ - Варна,  хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ШуменСтановище
Външен членПроф. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. -  Ръководител Катедра по Здравни грижи, Русенски Университет „Ангел Кънчев", Русе,  хабилитирана по специалност "Здравни грижи - Методика на обучението по здравни грижи", гр. РусеРецензия
Външен членПроф. д-р Коста Славков Костов, д.м. – Диретор на Филиал Хасково,  Тракийски университет – Стара Загора, хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"Рецензия
Външен членДоц. Деспина Проданова Георгиева, д.п. Катедра „Здравни грижи", Русенски Университет" Ангел Кънчев" Русе, хабилитирана по специалност „Здравни грижи Методика на обучението по здравни грижиСтановище
Вътрешен членПроф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.,   Ръководител Катедра „Здравни грижи", МУ Варна, хабилитирана по специалност „Управление на здравните грижи"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Станислава Павлова Пенева, д.м.  Катедра „Здравни грижи" МУ -  Варна, хабилитирана по специалност „Управление на здравните грижи" 
Външен членДоц. Даниела Константинова Драганова, доктор Катедра „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев" – Русе, хабилитирана по специалност „Здравни грижи" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  18.02.2019 г.  от  14:00 ч. зала А на  Медицински колеж -Варна ​ ​