Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Теодора Владимирова Николова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:д-р Теодора Владимирова Николова
Тема на дисертационния труд:„Орални изяви на деца със сърдечно-съдови заболявания" 
Научен ръководител: Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова д.м.
Научен консултант: Доц. д-р Петър Шивачев, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-248/ 18.05.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м. - МУ– Варна, специалност  „Детска стоматология"Становище
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - МУ– Варна, специалност   „Терапевтична стоматология" Рецензия
Външен членДоц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, д.м. – МУ– Пловдив, специалност „Детска стоматология"Рецензия
Външен членПроф. д-р Явор Стефанов Калъчев д.м. – МУ– Пловдив, специалност  „Ортопедична стоматология"Становище
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. – МУ– София, специалност  „Терапевтична стоматология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. - МУ– Варна, специалност „Хирургична стоматология" 
Външен членДоц. д-р Катерина Димитрова Иванова, д.м. – МУ– Пловдив, специалност Детска стоматология 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 31.07.2018 г. (вторник) от 11.30 ч. Аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на Факултета по Дентална медицина. ​ ​