Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 13.01.2021 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7. 1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Медицина на бедствените ситуации"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина"
Кандидат: д-р Теофан Христов Куюмджиев
Тема на дисертационния труд: Адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали"
Научни ръководители:  Проф. д-р Христианна Ангелова Романова- Радева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-413/ 20.10.2020 г.
Председател: Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.н. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна

 Становище

 

Външен член Доц. д-р Николина Колева Вълканова-Монова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна Рецензия
Вътрешен член  Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна

 Рецензия

 

Външен член Доц. д-р Никола Георгиев Шопов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, МБАЛ – София на Военномедицинска академия Становище
Външен член Доц. д-р Вили Славчев Захариев, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.4. Обществено здраве, Медицински университет – София

 Становище

 

Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.01.2021 г. от 12:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет- Варна ​ ​